Konténer rendelés 2022-re! 1 hétig díjmentes a konténer kihelyezése! Akciós konténer

Adatvédelmi irányelvek

+36202791863

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátha-tóankezeljük.

 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük ésazokatnemkezeljükacélokkalösszenemegyeztethetőmódon.

 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjábólmegfelelőekés relevánsak,valamintcsakaszükségesrekorlátozódnak.

 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az álta-lunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlanszemélyes adatokathaladéktalanultöröljükvagy helyesbítjük.

 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok ke-zelésecéljainakeléréséhezszükségesideiglegyenazonosítható.

 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyesadatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé-letlenelvesztésével,megsemmisítésévelvagy károsodásávalszemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis aszükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög-zítjük,rendszerezzük,tároljukés felhasználjuk.

 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelezőjellegű,ilyenesetekbenerreatényrekülön felhívjukaz Önfigyelmét.

 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte-tése,fejlesztéseés biztonsága.

Kik vagyunk?

ATársaságunkszékhelye: 2142 Nagytarcsa petőfi.u 11 ATársaságunktelephelye: 2142 Nagytarcsa petőfi.u 11 ATársaságunkhonlapja: www.kontenert.hu

Kapcsolattartás: email, telefon

Postacímünk: 2142 Nagytarcsa petőfi s.u 11

Telefonszámunk: 06-20-404-4406

E-mailcímünk: olcsokonti @gmail.com

Adószámunk: 12134476-2-13

Cégjegyzékszámunk: 13 09 183872

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére / Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége (e-mail cím): olcsokonti @gmail.com

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: R ackhost Zrt.

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

ITszolgáltatás

tárhelyszolgáltatás

adatbázis karbantartás ésfeldolgozás,riportokkészítése

direktmarketing

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoz- tatónkban.

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

Honlap látogatása

Cél a honlap rendelte-tésszerű és színvonalasműködésénekbiztosí-tása,

Társaságunkjogosérdeke

IPcím

a látogatás idő-pontja

a meglátogatottaloldalakadatai,

1hónap

aszolgáltatásainkmi-

nőségénekellenőrzéseés javítása,

arosszindulatú,web-oldalunkattámadólátogatókbeazonosí-tás,

azÖnáltalhasz-náltoperációsrendszerésbön-gészőtípusa

alátogatottságméré-sére,

statisztikaicélok

Regisztráció a honla- pon

hozzájárulás

vezetéknév, ke-resztnév

aregisztrációtörléséig,illet-veahozzájá-

Célalátogatóinknakteljesebbfelhasználóiélménynyújtása

értesítésüzemszünet-ről,társaságunkelér-hetőségénekmódosu-lásáról,stb.

születésiidőpont(16 vagy 18 életévbetöltésénekiga-zolásához)

e-mailcím

rulásvisszavo-násáig

Hírlevél szolgáltatás

Cél:kapcsolattartás,

Önt új akciókról, újtermékeinkrőlértesít-

jük

hozzájárulás

teljesnév,

születésiidőpont(16 vagy 18 életévbetöltésénekiga-zolásához)

hírlevélrőltörténőleirat-kozásig

e-mailcím

egyéb,nemköte-lezőenmegadan-adatok,pl.ér-deklődési kör, lak-hely,stb.

Direkt marketing szol- gáltatás

azÖn vásárlói szokása-inakelemzésealapján

hozzájárulás

teljesnév,

születésiidőpont(16 vagy 18 életévbetöltésénekiga-zolásához)

e-mailcím,

telefonszám(nemkötelező)

egyéb,nemköte-lezőenmegadan-adatok,pl.ér-deklődési kör, lak-hely,stb

direktmarke-tingszolgálta-tásról leiratko-zásig

személyre szabottajánlatokatkészítünkés küldünk,

üzletszerzési célbólÖntmegkeressük,

azáltalunkforgalma-zotttermékekrőlésszolgáltatásokróltájé-koztatókatküldünk.

Ügyintézés, panasz

jogi kötele-

teljesnév

5évig

észrevételre,panaszraválaszadás

zettség

e-mail címtelefonszám

levelezésicím

egyéb személyesüzenet

Nyereményjáték

Cél:aTársaságüzlet-meneténekpozitíviránybabefolyásolásafigyelemfelhívássalésértékesnyereményekkisorsolásával

vásárlókelégedettsé-géneknövelése

hozzájárulás

jogi kötele-zettség

anyereményjáték-tólfüggően:

teljes néve-mailcím

telefonszámlakcím

résztvevők

esetébenajáték befejezé-séig

nyertesek

esetében 8évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, beje- lentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a olcsokonti @gmail.com e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (leg- feljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze- ket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoz- tatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesíté- si, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő mun- kamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harma- dik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszersütik

nem igényel

awebesalkalmazástűzfalának sessionsütije,amely ake-reszthivatkozásokelleni visszaélésmegelőzésére szol-gál

honlap működé-sénekbiztosítása

böngészősessionvége

nyomkövetősüti

igényel

személyreszabás-hoz

Ön beállításai-nak megjegyezé-se

szolgáltatásunkhatékonyságánaknövelése

..nap

nyomkövetősüti

(harmadikféltől szár-mazó)

nemigényel

újsession-ökés

látogatók azonosí-tására,a GoogleAnalyticswebesnyomkövető szol-gáltatásmentle

aweboldalláto-gatása soránharmadik szemé-lyek (pl. Google)szolgáltatásaihozkapcsolódik

. perc

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár- saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helyte- len, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmez- zük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • aregisztrációtörlésével,

 • azadatkezeléshezhozzájárulás visszavonásával,illetve

 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználá-sáhozvalóhozzájárulásvisszavonásávalvagyzárolásánakkérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –… napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is ke- zelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek- ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatá- sának időtartama alatt.

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére rek- lám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírle- velet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön- külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – … napos határidővel vállaljuk.

 1. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit kü- lön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol- gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke- zésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen- gedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz- tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka- vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatástkérhet,

 • kérhetiazáltalunkkezeltszemélyes adataikhelyesbítését,módosítását,kiegészítését,

 • tiltakozhatazadatkezelésellenéskérhetiadataitörlésétvalamintzárolását(aköte-lezőadatkezeléskivételével),

 • bíróságelőttjogorvoslattalélhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/c.

 • Levelezésicím:1530Budapest,Pf.: 5.

 • Telefon:+36(1)391-1400

 • Fax:+36(1)391-1410

 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.huHonlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk azÖnáltalunkkezelt,illetveazáltalunk–vagyameg-bízottadatfeldolgozónkáltal –feldolgozott

 • adatairól,

 • azokforrásáról,

 • azadatkezeléscéljárólésjogalapjáról,

 • időtartamáról,hapedigeznemlehetséges,ezenidőtartammeghatározásánakszem-pontjairól,

 • azadatfeldolgozóinknevéről,címérőlésazadatkezelésselösszefüggőtevékenysé-gükről,

 • adatvédelmiincidensekkörülményeiről,hatásairólésazelhárításukravalamintmeg-előzésükretettintézkedéseinkről, továbbá

 • azÖnszemélyesadatainaktovábbításaeseténazadattovábbításjogalapjáróléscím-zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, vala- mint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj- tásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon be- lül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tilta-

kozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekei- vel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé- nyesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjá- tól számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá- lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is for- dulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával

– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII.törvény-(Infotv.)

 • aPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.törvény(Ptk.)

 • azelektronikuskereskedelmiszolgáltatások,valamintazinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatásokegyeskérdéseirőlszóló2001.éviCVIII.törvény-(Ekertv.)

 • azelektronikushírközlésrőlszóló2003.éviC.törvény-(Ehtv)

 • afogyasztóvédelemrőlszóló1997.éviCLV.törvény(Fogyvtv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • agazdaságireklámtevékenységalapvetőfeltételeirőlésegyeskorlátairólszóló2008.éviXLVIII. törvény (Grtv.)

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely- ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a ……….. (tarsasag.hu/adatkezeles) weboldalon történik.

Dátum
Budapest 2021. 02. 01.

Hívjon most!